شرکت بازرگانی شوکادشت shooka agri co.

واردات و صادرات محصولات و نهاده های کشاورزی .ارائه سیستمهای آبیاری .پیت ماس. کوکوپیت

 

 

ردیف    

           

نام آفت

 

مشخصات فنی و توضیحات

 

 

 

کاربرد 

 

ساخت شرکت

کانادا+ امریکا            

1

 Anarsia lineatellaسرشاخه خوار هلو       

Pheromone monitoring lure natural rubber septa formulation

monitoring

Scentomos+ CemTica

2

Agrotis ipsilon   کرم طوقه بر                 

 Pheromone monitoring lure natural rubber septa formulation

ردیابی

سانتاموس+کمتیکا

3

Agrotis segetum کرم طوقه بر             

 Pheromone monitoring lure natural rubber septa formulation

 

ردیابی

سانتاموس+کمتیکا

4

Bacterocera cucurbitaeمگس خیار        

Pheromone monitoring lure cylindric polymer formulation color yellow 

 ردیابی

سانتاموس+کمتیکا

5

Bee Magnet 15

Bee attractant duration 15 days

جلب کننده حشرات گرده افشان 15 روزه

جلب کننده

گرده افشان

سانتاموس+کمتیکا

6

Bee Magnet 30

Bee attractant duration 30 days

جلب کننده حشرات گرده افشان 30 روزه

             "    

سانتاموس+کمتیکا

7

Bee Magnet 60

Bee attractant duration 60 days

جلب کننده حشرات گرده افشان 60 روزه

"    

سانتاموس+کمتیکا

8

Cydia pomonella  کرم سیب گونه          

  اروپائی                                

Pheromone monitoring lure natural rubber

Monitoring Male

سانتاموس+کمتیکا

9

 Cydia pomonella A کرم سیب             

Attractant Cydia pomonella

Monitoring femaleم

سانتاموس+کمتیکا

10

Chilo supperssalis کرم ساقه خوار برنج                                      

Pheromone monitoring lure natural rubber septa formulation

ردیابی 

سانتاموس+کمتیکا

11

Cydia pomonella   کرم سیب تولید کانادا   

  ) Codling-Mors)

 Attract & Kill for control          

Attract &kill

سانتاموس  

12

Cydia pomonella تولید کانادا      کرم سیب

Monitoring

ردیابی

سانتاموس  

13

   Dacus persicus          جالیز  مگس میوه  MeEugenol plugs

Attractant formulated in cylindric polymeric matrix color blue

ردیابی

سانتاموس+کمتیکا

14

Dacus ciliatus lureمگس میوه جالیز                                 

Bubble formulation

ردیابی

سانتاموس+کمتیکا

15

Dacus olea                      مگس زیتون

     ماده جاذب                              

 Attractant lure Dacus olea formulation in sachet, dos not contain the pheromone

ردیابی 

سانتاموس+کمتیکا

16

 

 

Dacus olea+A          مگس زیتون           

ماده جاذب همراه فرمون                   

Pheromone monitoring lure centrifuge tube formulation + Attractant  

شکار انبوه

سانتاموس+کمتیکا

17

 

Dacus olea               مگس زیتون           

 فرمون جلب کننده                          

Pheromone monitoring lure centrifuge tube formulation

ردیابی 

سانتاموس+کمتیکا

19

Diaphania indicaپروانه برگ خوار کدوئیان

Pheromone monitoring lure natural rubber septa formulation

ردیابی

سانتاموس+کمتیکا

20

Earias insulanaکرم خار دار پنبه             

Pheromone monitoring lure white natural rubber septa formulation

  ردیابی

سانتاموس+کمتیکا

21

Euzophera bigella      کرم به گونه ایران تولید کانادا

Pheromone monitoring natural rubber septa formulation

ردیابی 

سانتاموس     

22

Euzophera bigella    گونه ایران   کرم به

)  Bigel-Mors)تولید کانادا                     

اختلال در جفتگیری فرموله شده بر اساس گونه ایران                                               

 اختلال در جفتگیری

سانتاموس   

23

Grapholita funebrana    کرم آلو             

Pheromone monitoring lure natural rubber septa formulation

   ردیابی

سانتاموس+کمتیکا

24

Helicoverpa armigera      (heliothis armigera)                        کرم قوزه پنبه

Pheromone monitoring lure natural rubber septa formulation

ردیابی

سانتاموس+کمتیکا

25

Helicoverpa armigera

(Heliothis obsolete F.) کرم قوزه پنبه         

Pheromone monitoring lure natural rubber septa formulation

 ردیابی 

سانتاموس+کمتیکا

26

Heliothis viriplaca                   کرم پیله خوارنخود                            

Pheromone monitoring lure natural rubber septa formulation

ردیابی

سانتاموس+کمتیکا

27

Helicoverpa zea کرم ذرت                    

Pheromone monitoring lure natural rubber septa formulation

ردیابی

سانتاموس+کمتیکا

28

Hylemya cilicrura (Delia)مگس لوبیا       

Attractant lure sachet formulation

ردیابی 

سانتاموس+کمتیکا

29

Kermania Pistaciella          چوبخوار پسته

گونه ایران  تولید کانادا

لور چوبخوار پسته شناسائی شده از گونه ایران با دوام 3 ماه ثبت شده جهانی و ثبت اختراعات در ایران و انحصاری شرکت سانتاموس کاناداکه بعلت دوام زیاد و قدرت جلب فوقالعاده در کاهش جمعیت نقش دارد .                                                  

Mass Trapping

سانتاموس  

30

Kermania Pistaciella            ((کرماکیل  تولید کانادا               (A&K)چوبخوار پسته

جلب و کشتن  ثبت شده جهانی و ثبت اختراعات در ایران و انحصاری شرکت سانتاموس کانادابسته بندی 2 تیوپ برای هر هکتار ارائه می شود 

جلب و کشتن

سانتاموس   

31

Lobesia botrana کرم خوشه خوار         انگور گونه ایران تولید کانادا

Pheromone monitoring lure natural rubber septa formulation

ردیابی

سانتاموس+کمتیکا

32

Lobesia botrana     خوشه خوار انگور

     گونه ایران تولید کانادا                                                               

اختلال در جفتگیری فرموله شده بر اساس گونه ایران                                              

Matting disruption

سانتاموس    

33

Leocoptera scitella مینوز لکه گرد سیب                            

Pheromone monitoring lure natural rubber septa formulation

ردیابی

سانتاموس+کمتیکا

34

Myopardalis pardalinaمگس خربزه                                

Attractant formulation in polymeric cylinder yellow color

ردیابی

سانتاموس+کمتیکا

35

Methyl Eugenolمتیل اوژنول                  

Cylindric polymeric material color blue

ردیابی

سانتاموس+کمتیکا

36

Ostrina nubilalisکرم ساقه خوار اروپائی    ذرت                          

Pheromone monitoring natural rubber septa formulation

ردیابی

سانتاموس+کمتیکا

37

Ostrina nubilalisکرم ساقه خوار اروپائی    ذرت                          

MSTR MD Lure  Matting Disruption

اختلال در جفتگیری

سانتاموس+کمتیکا

38

Oryctalure سوسک شاخدار خرما           

Oryctes elegants

Oryctes elegants pheromone for Oryctes elegants formulated in plastic bubb;es 

شکار انبوه

سانتاموس     

 

39

 

Pectinophera marvella کرم سرخ پنبه    ثانویه                                              

 

Pheromone monitoring lure natural rubber septa formulation

ردیابی

 

ردیابی

سانتاموس+کمتیکا

سانتاموس+کمتیکا

40

Pyllocnistis citrella          مینوز مرکبات

Pheromone monitoring lure natural rubber septa formulation

ردیابی

سانتاموس+کمتیکا

41

Phthorimaea operculella بید سیب زمینی                               

Pheromone monitoring lure natural rubber septa formulation

ردیابی

سانتاموس+کمتیکا

42

Predalure MS30

Sachet formulation 30 days duration

جلب کننده حشرات مفید 30 روزه    

جلب کننده

شکارگر   

سانتاموس+کمتیکا

43

Predalure M60

Sachet formulation 60 days duration

جلب کننده حشرات مفید 60 روزه   

     "     

سانتاموس+کمتیکا

44

Predalure M90

Sachet formulation 90 days duration

جلب کننده حشرات مفید 90 روزه      

جلب کننده

شکارگر

سانتاموس+کمتیکا

45

Plodia &Ephestia MDآفات انباری      

 Mattind Block, pheromone matting disruption for P&E

اختلال در جفتگیری

سانتاموس  

46

Rhagoletis cerasi مگس گیلاس               

10 grams lure of attractant

ردیابی 

سانتاموس+کمتیکا

47

Rynchophorous ferugineus

سرخورطومی حنائی خرما                        

(Ferrolure +700mg lure )

شکار انیوه

سانتاموس 

48

Scolytus scolytus   پوست خوار درختان میوه                   

Attractant blend formulated in centrifuge tube

ردیابی

سانتاموس+کمتیکا

59

Sesamia ceratica ساقه خوار سزامیا(ذرت)                     

Pheromone monitoring lure natural rubber septa formulation

ردیابی

سانتاموس+کمتیکا

50

Spodoptera excigua برگخوار چغندر قند ( کارادرینا)             

Pheromone monitoring lure natural rubber septa formulation

ردیابی

سانتاموس+کمتیکا

51

Sesamia Nonagrioidesساقه خوار نیشکر                                   

Pheromone monitoring lure natural rubber septa formulation

ردیابی

سانتاموس+کمتیکا

52

Synanthedon tipuliformisپروانه زنبور مانند                               

Pheromone monitoring lure natural rubber septa formulation

ردیابی

سانتاموس+کمتیکا

53

Spectrobates Ceratonia کرم گلوگاه انار                            

لور کرم گلوگاه انار شناسائی شده از گونه ایران با دوام 2 ماه                                                   

ردیابی  

سانتاموس   

54

Trimidlure plug   جلب کننده حشره نر               

Attractant for Certitis capitata contains 2 grams of active ingredient

جذب کننده نر      

سانتاموس+کمتیکا

55

Turtrix viridana            جوانه خوار بلوط     

Pheromone monitoring lure natural rubber septa formulation

ردیابی

سانتاموس+کمتیکا

56

Zeuzera pyrina کرم خراط                    

ساخته شده از گونه ایران در کانادا            

Big plastic bubble

 

ردیابی و

شکار انبوه

سانتاموس+کمتیکا

57

3-components Fruit Fly مگس میوه مدیترانه جلب حشره ماده                                                        

Attractant for Female Mediterranean and Anastrepha fruit Flies

شکار انبوه

سانتاموس+کمتیکا

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

نوشته شده در 17 Nov 2009ساعت 19:54 PM توسط |


آخرين مطالب
» 22 Apr 2011">خدمات شرکت بازرگانی شوکادشت
» 25 Dec 2013">
» 15 Dec 2013">export
» 6 Jun 2012">اخذ مجوز گواهی صلاحیت و فروش از اداره آب و خاک برای فروش محصولات کمپانی ایری فرانس
» 5 Jun 2012">گزارش تصویری از نمایشگاه شیراز 91. shiraz exhibiyion 2012
» 14 Mar 2012">
» 12 Mar 2012">ESFEHAN EXHIBITION 2012
» 1 Feb 2012">حضور شرکت بازرگانی شوکادشت در نمایشگاه های مشهد و شیراز
» 15 Jan 2012">حضور شرکت بازرگانی شوکادشت در نمایشگاه های اصفهان و مشهد
» 14 Dec 2011">آدرس و شماره تلفن جدید دفتر مرکزی شوکادشت

Design By : Pichak